Mục đích của lớp học chuyên viên chính

Theo cách hiểu cơ bản nhất, chuyên viên chính là công chức hành chính có chuyên môn, nghiệp vụ cao về một hay một số cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên, được giao cho các nhiệm vụ phức tạp trong một đơn vị hoặc tham mưu trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách theo từng cấp. Và lớp học chuyên viên chính là nơi giúp các cán bộ hoàn thiện chuyên môn và nghiệp vụ của mình.
 
Một số tiêu chuẩn chính của một chuyên viên chính
Vì là người làm việc trong các cơ quan, đơn vị của nhà nước nên một chuyên viên chính cần phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiểu rõ cách tổ chức của hệ thống các cơ quan nhà nước và có chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực, ngành mà mình chịu trách nhiệm quản lý.
Phải có khả năng chủ trì, vạch ra đường lối để xây dựng và hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án. Ngoài ra còn phải xây dựng được các quy chuẩn để đánh giá tác động của kinh tế, xã hội với các chính sách chuẩn bị ban hành. Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản, đặc biệt là soạn thảo văn bản hành chính, đảm bảo đúng thể thức, thủ tục, quy trình và thẩm quyền.
Phải nắm chắc được tình hình hiện tại và xu thế phát triển trong tương lai của ngành, lĩnh vực đang công tác, cả trong nước và thế giới. Có khả năng nghiên cứu để phục vụ cho việc quản lý và xử lý được các thông tin quản lý thu thập được. Ngoài ra cần có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hành chính hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
Mục đích của các lớp học
Đến với lớp học chuyên viên chính, các cán bộ sẽ được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giúp nâng cao hiểu biết, năng lực và trình độ về pháp luật hành chính nhà nước. Từ đó có thể thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án liên quan đến quản lí nhà nước thuộc thẩm quyền.
Ngoài ra các cán bộ tham gia còn được nâng cao và hoàn thiện nhiều kỹ năng khác như các kỹ năng quản lí nguồn nhân lực, lập kế hoạch trong tổ chức, ban hành các quyết định trong lĩnh vực hành chính, kỹ năng tổ chức và điều hành, kỹ năng phân công và phối hợp, viết báo cáo. Bên cạnh đó là các kỹ năng liên quan đến soạn thảo văn bản hành chính, nắm được cách trình bày và bảo vệ ý kiến của bản thân, trình bày các nội dung đề xuất một cách rõ ràng và khoa học. 
 
Xem thêm: http://viendaotao.vn/hoc-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-o-dau-tot-nhat-hien-nay.html
Xem bài viết trước: http://www.thanhtichthethao.com/chung-chi-hanh-nghe-dau-thau-nhung-dieu-can-biet-n3979.html