Cách chọn bàn văn phòng đẹp

Đối với những người nhân viên công sở, hàng ngày họ phải đối mặt với nhiều công việc áp lực. Do vậy trong thời gian phải làm việc họ cần có những vật dụng để hỗ trợ làm việc hiệu quả. Ngoài các thiết bị điện tử để hỗ trợ …

Người ta viết chữ Tây

Cái biển hàng nào viết bằng chữ Pháp đầu tiên treo ờ phố Hà Nội? Thật khó mà biết được. Nó là một điều thuộc về lịch sử cần phải tìm ra, để đánh dấu cái ngày mà một ngưòi Việt Nam bắt đầu dùng thứ chữ phong phú nhất …