Một vài biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải

Thực tế cho thấy, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đời sống đều làm phát sinh chất thải. Dù ở thể rắn, lỏng hay khí thì đều có những tác động đối với môi trường, từ đó làm giảm chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, nhằm phát triển bền vững thì bắt buộc phải có sự quản lý chất thải một cách chặt chẽ và phù hợp.
Theo định nghĩa của Wikipedia, quản lý chất thải thực chất “liên quan trực tiếp đến những vật chất do hoạt động của con người sản xuất ra, đồng thời đóng vai trò giảm bớt ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con người, môi trường hay tính mỹ quan. Quản lý chất thải cũng góp phần phục hồi các nguồn tài nguyên lẫn trong chất thải. Quản lý chất thải có thể bao gồm chất rắn, chất lỏng, chất khí hoặc chất thải phóng xạ, mỗi loại được quản lý bằng những phương pháp và lĩnh vực chuyên môn khác nhau”.
Cách thức quản lý chất thải luôn được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở vật chất và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Căn cứ vào các khu vực (đô thị hay nông thôn), và tùy thuộc vào loại hình sản xuất (dân dụng hay công nghiệp) mà cơ quan có trách nhiệm thực hiện phân loại và tìm cách xử lý chất thải thích hợp, trong đó cần nhấn mạnh và nâng cao trách nhiệm của đối tượng làm phát sinh chất thải, đặc biệt là chất thải có tính chất nguy hại.
Xuất phát từ mục đích quản lý hiệu quả chất thải mà trên thực tế đã có nhiều cuộc tranh luận về cách thức quản lý cũng như lựa chọn đầu tư công nghệ xử lý chúng. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy, để công tác này thực sự mang lại hiệu quả cao, bao gồm xử lý đúng và nâng cao khả năng tái chế thì cần có sự đồng bộ của hệ thống xử lý chất thải. Nói cách khác, cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp với các đơn vị sản xuất, công đồng dân cư có các biện pháp để thực hiện chặt chẽ các công đoạn từ lập kế hoạch, quan trắc, lập dự toán ngân sách đến đào tạo cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý chất thải. Có như vậy mới có thể tuyên truyền, định hướng cho cộng đồng và cơ sở sản xuất kinh doanh – đối tượng làm phát sinh chất thải những kiến thức cần thiết để giảm thiểu và phân loại chất thải, đặc biệt là những chất thải có tính chất nguy hại, gây ảnh hưởng  nghiêm trọng đến chất lượng môi trường.
Bên cạnh đó, sau khi xây dựng và từng bước đạt được hiệu quả thì công tác quản lý chất thải cần được giám sát một cách thường xuyên. Đồng thời xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, phù hợp và kịp thời điều chỉnh để công tác quản lý chất thải thực sự có những chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với những trường hợp cố tình vi phạm.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *