Người ta viết chữ Tây

Cái biển hàng nào viết bằng chữ Pháp đầu tiên treo ờ phố Hà Nội? Thật khó mà biết được. Nó là một điều thuộc về lịch sử cần phải tìm ra, để đánh dấu cái ngày mà một ngưòi Việt Nam bắt đầu dùng thứ chữ phong phú nhất …